Atlas jetelovin a trav

Kulturní druhy jetelovin a trav se pěstují na orné půdě v monokulturách i ve směsích a uplatňují se v trvalých travních porostech se sečným i pastevním způsobem využití.

Jejich píce se využívá v čerstvém i konzervovaném stavu především jako krmivo pro hospodářská zvířata, ale v současné době narůstá význam uplatnění této biomasy pro alternativní účely (výroba energie spalováním či anaerobní digescí aj.).

Trávy a omezeně i jeteloviny se uplatňují rovněž při zakládání okrasných, sportovních a řady dalších typů trávníků.

Nekulturní druhy jetelovin a trav tvoří také přirozenou významnou složku travních porostů.

Porosty jetelovin a trav na orné půdě, trvalé travní porosty i trávníky plní v krajině také řadu mimoprodukčních funkcí. Velmi významná je např. jejich protierozní a vodohospodářská role a v neposlední řadě i funkce estetická a krajinotvorná.