Trávy

Trávy zařazujeme do čeledi Poaceae Barnhart – lipnicovité (syn. Gramineae Juss. – trávy). Tato čeleď rostlin je u nás zastoupena 64 rody s 253 druhy (Kubát et al., 2002).

Značný hospodářský význam trav je dán jak příznivými produkčními parametry, tak i širokou paletou mimoprodukčních a ekologických funkcí jak v zemědělské soustavě, tak i celkově v krajině. Z hlediska produkčního pícninářství tvoří trávy základní složku trvalých travních porostů a pro krmné účely se pěstují i na orné půdě, nejčastěji ve směsích s jetelovinami, ojediněle i samostatně jako travní monokultury. Dosahují obdobných výnosů jako jeteloviny, ale jejich kvalita je v průměru o něco nižší z důvodu sníženého obsahu bílkovin a naopak vyššího obsahu neutrodetergentní vlákniny. Na rozdíl od jetelovin velmi intenzivně prokořeňují vrchní vrstvu půdy. Jejich úspěšné pěstování je ale oproti jetelovinám více závislé na srážkách a dusíkatém hnojení.

Podle hospodářského významu se kulturní druhy trav dělí na základní, doplňkové a speciální. Základní trávy jsou druhy výnosné, kvalitní, s rychlým počátečním vývinem a levným dostupným osivem, což umožňuje jejich využití ve směsích pěstovaných na orné půdě i v trvalých travních porostech. Doplňkové druhy jsou druhy s nižším výnosem či kvalitou, zpravidla s náročnějším semenářstvím, které se uplatňují především při sestavování lučních a pastevních směsí. Speciální druhy jsou využívány v trávníkářství.

V krajině mají travní porosty nezastupitelnou ekologickou a estetickou úlohu a plní řadu mimoprodukčních funkcí. Mezi jejich nejvýznamnější funkce patří schopnost zadržovat vodu v krajině, přispívat k ochraně kvality spodních vod a zabraňovat souvislým vegetačním pokryvem erozi půdy. V neposlední řadě pak travní porosty představují významný krajinotvorný prvek. Vysoká regenerační schopnost trav po poškození drnové vrstvy, schopnost snášet zatěžování, a také jejich estetický vzhled, jsou důvody pro široké uplatnění travních druhů v různých typech okrasných, sportovních, krajinných a technických trávníků či jejich pěstování jako solitérních okrasných rostlin.