Jeteloviny

Jeteloviny z botanického hlediska řadíme do čeledi Fabaceae Lindl. – bobovité (syn. Leguminosae Juss. – luštinaté, Papilionaceae Giseke – motýlokvěté, Viciaceae Adans. – vikvovité). Tato čeleď rostlin je u nás zastoupena 39 rody se 161 druhy (Kubát et al., 2002).

Široké uplatnění jetelovin pro pícní i jiné účely je dáno jejich příznivými produkčními i mimoprodukčními vlastnostmi a zároveň i jejich širokou ekologickou adaptabilitou. Ta umožňuje pěstování určitých druhů jetelovin ve směsích i monokulturách, na úrodných i méně úrodných půdách, v humidních i aridních podmínkách, v porostech využívaných sečným či pastevním způsobem. Z produkčního hlediska poskytují kulturní, neboli záměrně pěstované druhy jetelovin, vysoké výnosy píce při sečném či pastevním využití. Tato píce se zároveň v optimálním vegetačním stadiu vyznačuje výbornou krmnou hodnotou, která je dána vysokým obsahem dusíkatých látek, energie a velmi dobrou stravitelností. Kulturní druhy jsou pěstovány na orné půdě nebo jsou důležitou složkou trvalých travních porostů, kde se přirozeně vyskytuje i řada planých (nekulturních) druhů jetelovin.

Podle hospodářského významu se kulturní jeteloviny dělí na základní a doplňkové. Mezi základní druhy se pro sečné využití řadí vojtěška setá a jetel luční a pro pastevní účely jetel plazivý. Tyto druhy se v běžných pěstitelských podmínkách vyznačují vysokou produkcí a kvalitou píce. Jako doplňkové se využívají druhy se specifickými vlastnostmi nebo adaptované na okrajové podmínky pěstování. Mimo pícninářské využití jsou některé druhy z čeledi Fabaceae pěstovány i pro potravinářské účely. Řada druhů dále představuje významné medonosné a léčivé rostliny a nacházejí uplatnění i v trávníkářství.

Mezi nejvýznamnější mimoprodukční vlastnosti pěstování jetelovin patří velmi pozitivní vliv na půdní úrodnost, který je dán intenzivní fixací vzdušného dusíku, produkcí značného množství kvalitní kořenové biomasy, uvolňováním méně dostupných živin v ornici i v hlubších vrstvách půdy (dle hloubky zakořenění jednotlivých druhů) a kladným vlivem na půdní strukturu.